Explore these ideas and more!

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 2013 (Bài 02 ) HT. Kim Triệu - YouTube

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 2013 (Bài 02 ) HT. Kim Triệu - YouTube

THIỀN TỨ NIỆM XỨ với sự trao truyền của Hòa Thượng Thiền Sư KIM TRIỆU 15/01/2016 P3 - YouTube

THIỀN TỨ NIỆM XỨ với sự trao truyền của Hòa Thượng Thiền Sư KIM TRIỆU 15/01/2016 P3 - YouTube

THIỀN TỨ NIỆM XỨ với sự trao truyền của Hòa Thượng Thiền Sư KIM TRIỆU 15/01/2016 P4 - YouTube

THIỀN TỨ NIỆM XỨ với sự trao truyền của Hòa Thượng Thiền Sư KIM TRIỆU 15/01/2016 P4 - YouTube

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ giảng tại thiền viện Phước Sơn, do tỳ kheo Kim Triệu giảng. Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ giảng tại thiền viện Phước Sơn, do tỳ kheo Kim Triệu ...

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ giảng tại thiền viện Phước Sơn, do tỳ kheo Kim Triệu giảng. Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ giảng tại thiền viện Phước Sơn, do tỳ kheo Kim Triệu ...

Thiền trong đạo Phật: Quán Tâm  niệm xứ - Hòa thượng Kim Triệu - YouTube

Thiền trong đạo Phật: Quán Tâm niệm xứ - Hòa thượng Kim Triệu - YouTube

Thiền trong đạo Phật: Quán Pháp niệm xứ - Hòa thượng Kim Triệu - YouTube

Thiền trong đạo Phật: Quán Pháp niệm xứ - Hòa thượng Kim Triệu - YouTube

Thiền Sư KIM TRIỆU Thuyết giảng về Xá Lợi PHẬT 2016 -  thien su Kim Trieu - YouTube

Thiền Sư KIM TRIỆU Thuyết giảng về Xá Lợi PHẬT 2016 - thien su Kim Trieu - YouTube

Thiền trong đạo Phật: Quán Thọ niệm xứ - Hòa thượng Kim Triệu - YouTube

Thiền trong đạo Phật: Quán Thọ niệm xứ - Hòa thượng Kim Triệu - YouTube

Thiền trong đạo Phật: Quán Thân niệm xứ - Hòa Thượng Kim Triệu - YouTube

Thiền trong đạo Phật: Quán Thân niệm xứ - Hòa Thượng Kim Triệu - YouTube

Thân và Tâm (Body and Mind) - Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu - YouTube

Thất Giác Chi (Seven factors of enlightenments) - Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu

THIỀN TỨ NIỆM XỨ với sự trao truyền của Hòa Thượng Thiền Sư KIM TRIỆU 15/01/2016 P5 - YouTube

THIỀN TỨ NIỆM XỨ với sự trao truyền của Hòa Thượng Thiền Sư KIM TRIỆU 15/01/2016 P5 - YouTube

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 2013 (Bài 04) - HT. Kim Triệu - YouTube

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 2013 (Bài 04) - HT. Kim Triệu - YouTube

Hướng Dẫn Thực Tập Thiền Hành  - Thiền Sư Kim Triệu tại Sydney (15 - 01 - 2016) - YouTube

Hướng Dẫn Thực Tập Thiền Hành - Thiền Sư Kim Triệu tại Sydney (15 - 01 - 2016) - YouTube

Sống Trong Một Giây - Thiền Sư: Kim Triệu - YouTube

Sống Trong Một Giây - Thiền Sư: Kim Triệu - YouTube

Giới thiệu thiền Tứ Niệm Xứ  - Thiền Sư Thondara. - YouTube

Giới thiệu thiền Tứ Niệm Xứ - Thiền Sư Thondara. - YouTube

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 2013 (Bài 03) - HT. Kim Triệu - YouTube

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 2013 (Bài 03) - HT. Kim Triệu - YouTube

Pinterest
Search