} Shia LaBeouf takes a break on the set of "Fury" | Fury | Pinterest | Shia LaBeouf